تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1356 
مدیریت صنعتی 
دانشگاه گیلان 
0.00 
اجتهاد