سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات دبیرخانه مجلس خبرگان 
عضوهیئت علمی فصلنامه حکومت اسلامى 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
مرکز فقهی امام سجاد (ع) 
عضوهیئت علمی دائره المعارف فقهى 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
سازمان حوزه های خارج از کشور 
مسئول گروه فقه و اصول 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مرکز فقهی ائمه اطهار 
----- 
 
 
----- 
همکاری 
مدرسه علمیه بعثت 
مدیر 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مدرسه امام باقر(ع) 
مدیر 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مدرسه علمیه رسول اکرم(ص) 
مدیر 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مدرسه معصومیه 
مدیر 
 
 
اجرایی 
همکاری 
فصل نامه مدیریت اسلامى 
صاحب امتیاز 
 
 
اجرایی 
همکاری 
فصل نامه زیره کرمان 
صاحب امتیاز و مدیر مسئول 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مدرسه علمیه معصومیه قم 
مدیر 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
بنیاد فقهی مدیریت اسلامی 
ریاست 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
مدرسه امام خميني (ره) 
مدرس 
 
 
حلقه ثالثه(از شهيد صدر)  
تدریس 
مدرسه امام خميني (ره) 
مدرس 
 
 
اخلاق و تعليم و تربيت و عقائد 
تدریس 
مدرسه علميه امام خميني (ره) 
مدرس 
 
 
اخلاق 
تدریس 
مدرسه علميه امام باقر(ع) 
مدرس 
 
 
اخلاق 
تدریس 
مدرسه رسول اكرم(ص) قم 
مدرس 
 
 
فقه و اخلاق